Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie

ul. Wojska Polskiego 27, 78-300 Świdwin

NIP 6722080804; REGON 321579891


Dyrektor: mgr Anna Santkiewicz

Kontakt:

telefon: 730094897

tel./fax: 943652349

e-mail: dyrektor@cpow-swidwin.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00


Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych jest jednostką organizacyjną Powiatu Świdwińskiego, jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

Nadzór nad działalnością Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych sprawuje Starosta Świdwiński.


Centrum zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną, organizacyjną oraz specjalistyczną: psychologiczną, pedagogiczną i terapeutyczną dla:

  1. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie,

    ul. Wojska Polskiego 27,

  2. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasze dzieci” w Świdwinie,

    ul. Wojska Polskiego 27a.

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zapewnia kompleksową obsługę zadań Powiatu Świdwińskiego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej sprawowanej przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Świdwinie.

Placówki realizują zadania z zakresu opieki i wychowania dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, zaspakajają potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym: emocjonalne, społeczne i religijne.

Metody stosowane w pracy wychowawczej placówek skupione są na indywidualizacji procesu wychowawczego, bliskim kontakcie z dzieckiem oraz współpracy z rodziną naturalną dziecka.

Placówki zaspakajają potrzeby dzieci oraz stwarzają optymalne warunki do prawidłowego rozwoju na poziomie obowiązujących standardów opieki i wychowania.

  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Świdwinie

   ul. Wojska Polskiego 27.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Świdwinie jest placówką typu socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego oraz interwencyjnego, przeznaczoną dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Placówka przeznaczona jest dla 30 dzieci.

Kontakt telefoniczny: 943652349.


  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Świdwinie „Nasze dzieci”      

  ul. Wojska Polskiego 27a.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasze dzieci” w Świdwinie jest placówką typu socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, przeznaczoną dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Placówka przeznaczona jest dla 10 dzieci.

Kontakt telefoniczny: 730093675.