Organizacja jednostki
forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

własność: własność samorządowa,

organ prowadzący: Rada Powiatu w Świdwinie,

organ sprawujący nadzór nad działalnością merytoryczną: Wydział Polityki Społecznej zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki
Jednostka jest placówką całodobową pełnącą funkcję socjalizacyjną, specjalisytczno-terapełtyczną i interwencyjną

Zadania placówki:

ˇ         zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb,

ˇ         zapewnienie dziecku kształcenia, odpowiednio do jego możliwości, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,

ˇ         prowadzenie działań socjalizujących, resocjalizujących, korekcyjnych, kompensacyjnych, terapeutycznych, przygotowujących do samodzielnego funkcjonowania                w społeczeństwie,

ˇ         podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny własnej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw
W związku z całodobową opieką, przyjęcia dzieci odbywają się również w nocy, przez wszystkie dni tygodnia.

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach

Placówka prowadzi:

ˇ         ewidencję wychowanków,

ˇ         ewidencję meldunkową,

ˇ         rejestr pracowników,

ˇ         archiwum zakładowe .

Opracował(a) i za treść odpowiada:

Anna Santkiewicz