kwestionariusz osobowy

50 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE
z dnia 09.09.2014r.Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie
Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -
- Główny Księgowy
Miejsce wykonywania pracy:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Świdwinie
  ul. Wojska Polskiego 27, 78-300 Świdwin
Liczba i wymiar etatu:  1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

1.    Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
 praw publicznych.
3.    Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
4.    Posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku głównego księgowego – tzn. spełnienie jednego z poniższych warunków:
a)    ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości.
b)    ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości.
1.    Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
2.    Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość aktów  prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki :
a)     ustawa o finansach publicznych,
b)    ustawa o rachunkowości,
c)    rozporządzenie MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla jednostek budżetowych,
d)    ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
e)    kodeks pracy,
f)    ustawa o pracownikach samorządowych,
g)    ustawa o zamówieniach publicznych,
h)    przepisy podatkowe,
i)    przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
1.    Umiejętność  obsługi programów z zakresu księgowości ( m.in. FK-2 ZETO, SJO BESTIA, PŁATNIK,  KADROWO – PŁACOWY VERITUM), znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej, pakietu MS Office.
2.    Umiejętność samodzielnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność
i odporność na stres.
3.    Preferowane  co najmniej 10 letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w jednostkach budżetowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3.    Dokonywanie wstępnej kontroli:
a)    zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b)    kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
 i finansowych.
1.    Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi
i  pozabudżetowymi.
2.    Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oraz zasad  prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej.
3.    Sporządzanie projektów planów budżetowych, bieżącą analizę planów budżetowych oraz przedkładanie wniosków w tym zakresie.
4.    Sporządzanie sprawozdań finansowych.
5.    Rozliczanie inwentaryzacji aktywów jednostki.
6.    Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
7.    Sporządzanie sprawozdań GUS.
8.    Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.   

Wymagane dokumenty:

1.    Curriculum vitae i list motywacyjny.
2.    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3.     Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
      4.   Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
            i umiejętnościach.
      5.  Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowego zatrudnienia.
      6.  Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych 
           oraz  korzystaniu  z pełni praw publicznych.
7.  Oświadczenie o niekaralności kandydata.
8.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
     do  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r
           o ochronie danych osobowy ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), oraz ustawą
           z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223,
           poz. 1458 z późn. zm.)

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać 
 w zamkniętej kopercie,  na adres:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Świdwinie
78-300 Świdwin ul. Wojska Polskiego 27
Z dopiskiem  „ Nabór na wolne kierownicze stanowisko : Główny księgowy”
w terminie do dnia 22.09.2014r do godziny 14:00 ( liczy się data wpływu do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie).
Aplikacje, które wpłyną do POW po terminie,  nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora POW w Świdwinie.
.
Wyłonieni kandydaci przez komisję rekrutacyjną, zostaną powiadomieni indywidualnie
o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  bip.pow.powiatswidwinski.pl  oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie.                                      Dyrektor
                                              Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
                                    w Świdwinie
                                                       mgr Anna Santkiewicz